การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 (MDCU Congress 2024) 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

Theme :  Navigating the Future of Healthcare: Integrating Technology and Patient-Centered Care in General Medicine

วันที่ :       14-16 สิงหาคม 2567  

รูปแบบ :    Hybrid ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
               และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)

Website : https://www.mdcucongress.com

หลักการและเหตุผล:
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญ  คือ การผลิตบัณฑิต การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า การให้บริการทางการแพทย์และการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์  ดังนั้น ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์       และเพื่อชี้นำสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในประเทศ                การจัดประชุมวิชาการประจำปี จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ ในการเผยแพร่ผลงาน และความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ  รวมถึงความสำเร็จทางด้านวิชาการ และด้านวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมความสมานสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วน และศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60  หรือ MDCU Congress 2024 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “Navigating the Future of Healthcare: Integrating Technology and Patient-Centered Care in General Medicine” ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)  ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้ ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) หรือประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online meeting platform) และเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ในการประชุมครั้งนี้จะมีการนำเสนอความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการรักษาโรค การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ

Highlights : 
          MDCU Talk
          MDCU Medical Tournament
          Department Open House
          Alumni Meeting รุ่น 9, 19, 29, 39 และ 49 

สอบถามรายละเอียด 
https://www.mdcucongress.com
Facebook :  MDCU Congress
IG : mdcucongress
TikTok: mdcucongress
Email: mdcuconference@gmail.com, mdcucongress@gmail.com