รายนามคณะกรรมการฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. คณบดี (รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์) ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ศ. พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์) ที่ปรึกษา
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ. นพ.ศักนัน มะโนทัย) ที่ปรึกษา
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์) ที่ปรึกษา
5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ศ. ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก) ที่ปรึกษา
6. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา (ศ. ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์) ที่ปรึกษา
7. รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ (รศ. นพ.วันล่า กุลวิชิต) ที่ปรึกษา
8. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รศ. นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย) ที่ปรึกษา
9. หัวหน้าพยาบาล (พว. เฉลาศรี เสงี่ยม) ที่ปรึกษา
10. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์) ประธาน
11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (รศ. นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล) รองประธาน
12. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์) รองประธาน
13. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รศ. พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร) กรรมการ
14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์) กรรมการ
15. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสื่อสารองค์กร
(อ. พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ)
กรรมการ
16. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยา อาหารและเวชภัณฑ์
(ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล)
กรรมการ
17. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
(ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล)
กรรมการ
18. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่าย กรรมการ
19. ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญญา ศุภปีติพร กรรมการ
20. ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานะ ทวีวิศิษฎ์ กรรมการ
21. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์ กรรมการ
22. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ
23. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรลักษณ์ รอดอนันต์ กรรมการ
24. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา กรรมการ
25. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ กรรมการ
26. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ กรรมการ
27. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล กรรมการ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหดล ปุญญถาวร กรรมการ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังคนีย์ ชะนะกุล กรรมการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์ กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร กรรมการ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุทิมา เหลืองดิลก กรรมการ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กฤษณ์ กิติสิน กรรมการ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาณินี จารุศรีพันธุ์ กรรมการ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พรหมเพชร กรรมการ
36. อาจารย์ นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน กรรมการ
37. อาจารย์ ดร.นายแพทย์กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ กรรมการ
38. อาจารย์ แพทย์หญิงสาธิดา พูนมากสถิตย์ กรรมการ
39. อาจารย์ แพทย์หญิงจิภาดา พฤกษาชลวิทย์ กรรมการ
40. อาจารย์ แพทย์หญิงภัคค์ปภัส วรัชต์ญารมย์ กรรมการ
41. อาจารย์ แพทย์หญิงสุภาดา ปรักกมกุล กรรมการ
42. อาจารย์ นายแพทย์ธนวัฒน์ ธาราพันธ์ กรรมการ
43. อาจารย์ แพทย์หญิงธนันต์ ศุภศิริ กรรมการ
44. อาจารย์ แพทย์หญิงฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ กรรมการ
45. อาจารย์ แพทย์หญิงภิญญดา ปัญญาวรานันท์ กรรมการ
46. อาจารย์ นายแพทย์ชวรินทร์ อมเรศ กรรมการ
47. อาจารย์ แพทย์หญิงสุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร กรรมการ
48. อาจารย์ แพทย์หญิงสกุณี ภระกูลสุขสถิตย์ กรรรมการ
49. อาจารย์ นายแพทย์วศิน เลาหวินิจ กรรมการ
50. เภสัชกรหญิงนุชนาฏ สุเมธโชติเมธา กรรมการ
51. นางสาวจิตรา จันชนะกิจ กรรมการ
52. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล กรรมการและเลขานุการ
53. อาจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิทยะวาณิชกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
54. นางสาวสุทธิวรรณ ปรีชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ